Dr. Shravan

Dr. Shravana Kumar Jyoti

Founder & Trustee

Dr. Adinarayanan

Dr. Adinarayanan

Founder & Trustee

Dr. Sumana KR

Dr. Sumana KR

Founder & Trustee

Dr. Shravan

Dr. Vittal Krishna

Founder & Trustee

Mr. Praveen KR

Mr. Praveen KR

Founder & Trustee

Dr. Aashish Gaur

Mr Aashish Gaur

Founder & Trustee

Dr. Narasimappa

Dr. Narasimappa

Founder & Trustee

Chetan Genigeri

Chetan Genigeri

Founder & Trustee

Chandrashekar Uppin

Chandrashekar Uppin

Founder & Trustee

Harsha J

Harsha J

Founder & Trustee